Laadukas data ja yhteiskehittämisen alustat kirittävät liikenteen innovaatioita

Projektiuutiset

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) -hankkeessa Living Labit ja tutkimusinfrastruktuurit ovat paitsi vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen ajureita, myös ponnahduslauta kansainvälisille markkinoille. Otaniemen alueella yksi KETO hankkeen keskeisistä tavoitteista on ollut edistää älypylvästeknologiaa hyödyntävän tutkimus- ja kehitysympäristön rakentumista.

Kansalliset kestävän kasvun tavoitteet ohjaavat etsimään tuottavuutta vihreän siirtymän ja digitaalisten ratkaisujen kasvavilta markkinoilta. Tutkimusinfrastruktuurin kehittämisellä on tässä yhtälössä tärkeä rooli: maailmanluokan tutkimusympäristöt ja Living Labit mahdollistavat innovaatioiden syntyä ja lisäävät alueen toimijoiden kilpailukykyä. KETO-hankkeessa hahmoteltiin tavoitetilaa digitaaliselle TKI-infrastruktuurille ja liiketoimintamallille, johon olennaisena osana kuuluu suunnitelma älypylvästeknologiaan perustuvasta testaus- ja validointiympäristöstä Otaniemessä. Tavoitteena oli luoda suuntaviivat strategisiin innovaatioihin panostavalle kehitysympäristölle, joka tukee resurssiviisaita ratkaisuja ja arjen kestäviä valintoja.

Liikenteen vihreässä siirtymässä kestävyyden ja resurssiviisauden tukeminen vaatii laaja-alaista tarkastelua, jossa huomioidaan muun muassa energiatehokkuus, käyttövoiman muutos sekä siirtyminen kohti kestävämpiä liikenneratkaisuja. Ei siis riitä, että keskitytään pelkkiin päästöihin: myös pyöräilyn, jalankulun ja julkisen liikenteen edistäminen on osa liikenteen vihreää siirtymää. Älypylvästeknologia ja sen ympärille rakentuva urbaanin liikkumisen People Flow Living Lab mahdollistaa sekä teknologiset että palveluinnovaatiot.

Dataan pohjautuvat sovellukset nostavat liikenteen palvelutasoa

Älypylvästeknologiassa sensoritekniikka yhdistyy olemassa olevaan katualueen infraan. Valopylväät sijaitsevat jo lähtökohtaisesti sopivissa paikoissa liikenteen havainnointiin, ja esimerkiksi erilaisia sensoreita lisäämällä niistä muodostuu datalähde, jonka tuottaman tiedon päälle voidaan rakentaa sovelluksia, joilla monitoroidaan liikennettä ja liikkuvuutta.

Erilaisten liikennepalveluiden tason tulee olla riittävän hyvä, jotta yksityisautoilun vähentäminen ja vaihtoehtoisten kulkutapojen lisääminen on realistista. Datan avulla voidaan tarjota kaupunkilaisille esimerkiksi ajantasaista tietoa mahdollisista liikenteen häiriöistä, ja kehittää niin sanottuja rikastettuja matkaketjuja, joita voidaan räätälöidä käyttäjän toiveiden mukaisiksi.

Sujuvan ja kestävän urbaanin liikkumisen People Flow Living Lab -suunnitelmaa on hankkeessa kehitetty dataa visualisoivien ratkaisujen ja yhteistoimintamallin kehittämisen kautta. Living Lab on hankkeen aina saanut vision ja ydintoimijat, pelisäännöt ja jäsenyysmallin. Älytolppien avulla kerättävä data on keskeisessä roolissa Living Labin kilpailuvalttina.

Kaikkea ei tarvitse tuoda tolppiin kerralla, vaan jo muutamilla tiedonkeruun sensoreilla pääsee pitkälle. Testiympäristö myös mahdollistaa joustavat kokeilut erilaisilla teknologioilla. Pystytään esimerkiksi kokeilemaan käytännössä, mihin tarkoituksiin voidaan käyttää halvempia ratkaisuja kuten mikrofoneja ja kameroita, ja missä tarvitaan hintavampia tutkia.

Eri teknologioita yhdistelemällä on mahdollista kehittää analyysiä ja algoritmia sekä tutkia, miten kerättyä dataa voidaan yhdistää ja havainnoida uudella tapaa. Tarvittaessa yhdistelmiä voi muodostaa eri kombinaatioilla, ja pudottaa pois esimerkiksi kamerat, jotka voivat olla ongelmallisia yksityisyyden suojan vuoksi. On myös monta eri vaihtoehtoa siitä, miten ja minne sensoreiden tuottama data kerätään, ja testaamalla saadaan tietoa siitä, miten verkon operointi käytännössä tapahtuu ja mikä tuottaa haasteita.

KETO-hankkeesta suuntaviivat jatkokehitykselle

KETO-hankkeessa tehtyjen selvitysten avulla onnistuttiin luomaan yhteisymmärrystä suunnitelman keskeisistä toimenpiteistä ja hyötyjen selkeä määrittely auttoi havainnollistamaan etuja kaikille toimijoille. Kaupungille toimivat kehitysympäristöt ja niiden ympärille rakentuvat liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit ovat vetovoimatekijä. Yrityksille ja tutkimuslaitoksille testialusta tarjoaa konkreettisen paikan ratkaisujen testaamiseen ja validointiin, kun pelkät simulaatiot eivät enää riitä.

VTT:lle Living Labit ovat infra- ja palvelukehittämisen risteyskohtia, jossa päästään kehittämään omaa osaamista ja tarjoomaa. Ne myös edistävät suomalaisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille. Nykyiset testiympäristöt ovat suljettuja ja tarjoavat vain rajallisia mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Otaniemen alueelle suunniteltu kokonaisuus tulisi yleiseen käyttöön ja olisi näin kansainvälisestikin uniikki.  Otaniemen Living Labin alueella toimii jo monia organisaatioita, joille liikenteen innovaatiot ovat TKI-toiminnan keskeisiä painopisteitä. Yhteistyöllä on mahdollista edistää kansainvälisesti houkuttelevien ja kaikkia hyödyttävien tutkimusympäristöjen syntymistä.

KETO-hanke on osoittanut, että suunnitteilla olevissa ratkaisuissa on mittavaa potentiaalia tutkimuksen ja tuotekehityksen edistäjinä.

Hankkeessa teetetty selvitys älytolppien mahdollisuuksista Otaniemessä on luettavissa hankkeen tulossivulla: www.espoo.fi/keto

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

KETOhankkeen toteuttivat Espoon kaupunki, Aaltoyliopisto, Omnia ja VTT Euroopan Unionin REACTEU EAKRrahoituksella.
Share
Sami Ruponen
Sami Ruponen
Raine Hautala
Raine Hautala
Principal Scientist