VTT täsmentää Helsingin Sanomien 8.5. jutussa olleita väitteitä: VTT omistaa edelleen VTT Ventures Oy:n sijoitussalkun start-up-yritykset – vain hallinnointi on muuttunut

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT Ventures Oy:n sijoitukset säilyvät 100 % sen omistuksessa ja yhtiö ostaa jatkossa palveluna investointien hallinnoinnin kustannussäästöjen ja tehokkaamman toiminnan vuoksi. Keskustelu liittyyVTT Ventures Oy:n yhteistyöhön uuden rahastoyhtiön Voima Venturesin kanssa.

"VTT:n tavoitteena on ollut löytää tytäryhtiö VTT Venturesin sijoitussalkulle aiempaa tehokkaampi hallinnointiratkaisu ja vahvempi tuki salkussa oleville start-up-yrityksille. VTT:lle annettu tehtävä edellyttää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista, mihin tämä kokonaisuus tähtää. Olemme halunneet varmistaa koko prosessin oikeellisuuden ja käyneet avoimesti keskustelua prosessista myös Helsingin Sanomien toimittajan kanssa", sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Kasvuyritysten tukeminen on yksi valtion VTT:lle antamista tehtävistä

VTT:n tehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Kasvuyritysten luominen on yksi valtion VTT:lle antamista tehtävistä, joka on korostunut TEM:n omistajaohjauksessa.

VTT:n tavoitteena on edistää tutkimukseen pohjautuvan osaamisen kaupallistamista joko olemassa olevien yritysten tai uusyritystoiminnan avulla. Tämän tueksi VTT kehittää kaupallistamista tukevia sisäisiä prosessejaan ja uusia toimintatapoja, jotka parantavat tutkijoiden ja VTT:n kykyä siirtää osaamistaan uudeksi liiketoiminnaksi ja yrityksiksi, joiden tarkoitus on tukea koko Suomen kilpailukykyä.

"VTT:n tavoitteena on ratkaista globaaleja haasteita ja ratkaisujen avulla luoda kasvua ja parantaa Suomen kilpailukykyä yhä vaikuttavammin. Pyrimme edesauttamaan kasvuyritysten syntyä yhdessä Voima Venturesin ja muiden syväteknologiaan sijoittavien venture capital -rahastojen kanssa", kommentoi VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. 

"Pitkällä tähtäimellä tavoitteemme on olla edistämässä globaalisti menestyvien, syväteknologiaan keskittyvien yrityksiä alkutaivalta yhdessä start-up-yrittäjien, sijoittajien sekä yritysten ja yliopistojen kanssa", Vasara sanoo.

Uuden Voima Ventures -rahaston tavoitteena on yhdistää tiede ja tutkimus, vahva yrittäjäosaaminen sekä arvoa luova pääoma. Sillä on mahdollisuus tehdä sijoituksia VTT:n ja esimerkiksi yliopistoiden teknologioihin perustuviin uusiin spin-off-yrityksiin. 

VTT Ventures Oy:n portfolion kilpailutuksen tarve on tarkkaan arvioitu

VTT:n hallitus arvioi VTT Venturesin hallinnointia ja kilpailutustarvetta useaan otteeseen kevään ja syksyn 2018 aikana. Perustetta uuden sijoitusyhtiön hoitoon siirtyvän VTT Ventures Oy:n salkun hallinnan kilpailutukselle ei lopulta nähty, koska VTT Ventures Oy on itsenäinen yritys ja sen toiminnan luonne on kaupallinen. Se on voittoa tavoitteleva yhtiö, joka toimii kilpailluilla markkinoilla. Puhtaasti kaupallisin periaattein toimivat yritykset eivät ole hankintalain alaisia julkisia hankintayksiköitä, vaikka ne olisivat julkisessa omistuksessa. 

VTT ja Voima Ventures solmivat hallinnointisopimuksen VTT Venturesin portfoliosta. Hallinnointisopimus Voima Venturesin kanssa noudattaa pääomasijoitustoimialan yleisiä sopimusstandardeja

VTT solmi marraskuussa 2018 hallinnointisopimuksen Voima Venturesin kanssa VTT:n omistaman VTT Ventures Oy:n olemassa olevasta sijoitussalkusta. Hallinnointisopimus koskee pelkästään portfolion hallinnointia ja VTT Ventures Oy:n sijoitukset säilyvät 100 % VTT:n omistuksessa. 

Hallinnointisopimus Voima Venturesin kanssa noudattaa pääomasijoitustoimialan yleisiä sopimusstandardeja, joissa hallinnointipalkkiot ja mahdolliset voittopalkkiot on sidottu rahaston kassavirtaan, ei portfolion arvostustasoihin (NAV). VTT Oy:llä ja Voima Venturesilla on siten rakenteeltaan normaalin markkinakäytännön mukainen hallinnointisopimus, joka on voimassa viisi vuotta. VTT hakee salkulle parasta mahdollista tuottoa sijoitetulle kokonaispääomalle. Täten yksittäisen kohdeyhtiön jatkorahoituskierros ei aiheuta tuottopalkkiota tai siirrä arvoa hallinnointiyhtiölle toisin kuin HS:n juttu väittää.

Sopimuksen kiinteä hallinnointikustannus on olennaisesti pienempi kuin portfolion aiempi hallinnointikustannus ja alle yleisen markkinatason. Sopimuksessa on sovittu myös 1,25-kertainen minimituottotavoite pääomalle ja koko portfolion kassavirtaan, ei yksittäisiin sijoituksiin, liittyvä tuottopalkkio. Huomioitavaa on myös, että maksettu kiinteä hallinnointipalkkio vähennetään kokonaisuudessaan mahdollisesta tuottopalkkiosta. 

VTT Ventures Oy on sijoittanut yhteensä kirja-arvoltaan 12,8 miljoonaa euroa portfolioon (vuoden 2018 lopussa), joka koostuu nykyisin 17 yhtiöstä. Portfolion laskennallinen arvo (NAV) on hieman alle 2,5-kertainen kirjanpitoarvoon nähden (vuodenvaihteen 2018−2019 tilanne perustuen yhtiöiden viimeisimpiin rahoituskierroksiin). Portfolion arvostuskerroin (NAV) muuttuu ajoittain ylös tai alas kohdeyhtiöiden tilanteesta riippuen. VTT Ventures tekee vain jatkosijoituksia nykyisiin kohdeyhtiöihin. Tulevan noin 5−8 vuoden aikana osa sijoitussalkussa olevista yhtiöistä pyritään myymään voitolla (exit), mutta osasta joudutaan luopumaan tappiolla ja osa päätyy konkurssiin, mikä on realistista alkuvaiheen start-up-yrityksille. 

Päätökset on tehty hyvän hallintotavan mukaan VTT:n hallituksessa eturistiriitojen välttämiseksi 

VTT:n hallitus koostuu riippumattomista, muista yhtiöistä ja yliopisto- ja tutkimuskentästä tulevista jäsenistä, jotka on nimittänyt työ- ja elinkeinoministeriö. VTT:llä osakeyhtiönä on selkeästi määritelty hallinnointijärjestelmä, jossa määritellään hallituksen ja johdon toimivalta ja päätösprosessit. VTT:n hallinnointijärjestelmän mukaisesti kaikki rahaston perustamiseen ja hallinnointisopimukseen liittyvät asiat on päätetty VTT:n hallituksessa. 

VTT Venturesin sijoitusjohtajana toiminut ja Voima Venturesiin siirtynyt Mikko Kumpulainen ei ole osallistunut asiaan liittyvään VTT:n päätöksentekoon. Sijoitussalkun arvon määrityksessä on käytetty kirja-arvoa nimenomaan intressiristiriitojen välttämiseksi, koska luku on täysin auditoitavissa.

Lue lisää alkuperäisestä tiedotteestamme 29.4.
https://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-mukana-uudessa-pohjoismaisessa-tieteeseen-sijoittavassa-p%C3%A4%C3%A4omasijoitusrahastossa

Lue lisää uutisestamme 7.5.
https://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-n-ja-voime-venturesin-yhteisty%C3%B6

Lue lisää VTT Venturesista:
http://www.vttventures.fi/

Lue lisää Voima Venturesista:
https://voimaventures.com/

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara