VTT yhtiönä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen.

VTT:n tytäryhtiöt

VTT-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi neljä VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä:

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 154 miljoonaa euroa ja liiketulos 14 miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä oli vuonna 2021 yhteensä 1 160 asiakasta. Niin emoyhtiön kuin konserninkin liikevaihdosta 55 % kertyi Suomesta ja 45 % ulkomailta.

Vuoden 2021 lopussa VTT työllisti 2 093 henkilöä, jotka edustivat 51:tä eri kansalaisuutta. 85 %:lla heistä on korkeakoulututkinto. Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä.

Tutustu VTT:n hallintoon. Lue lisää toiminnastamme vuosikertomuksista.

Yhteiskunnallinen roolimme

VTT:n julkinen mandaatti tuo VTT:lle vahvan yhteiskunnallisen roolin. Teemme aktiivista sidosryhmäyhteistyötä Suomessa (yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto) ja edistämme näin säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista kansallisesti tärkeissä asioissa.

Teemme kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa hankkeissa, joissa edistetään suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutumista ja kestävää kilpailukykyä. Lisäksi teemme yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa eli muun muassa tuotamme erilaisia päätöksentekoa tukevia selvityksiä ja autamme tunnistamaan eri teollisuusalojen innovaatiotarpeita. VTT:n tutkimus- ja innovaatiotyö tuottaa näkyvää lisäarvoa suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle.  

Innovaatiot ja liiketoiminta yhdistyvät

VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Kaikkea VTT:n tutkimustoimintaa ohjaavat globaalit haasteet, joihin kehitämme systeemisiä ja teknologisia ratkaisuja.

VTT:llä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: hiilineutraalit ratkaisut, tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä digitaaliset teknologiat. 

Tutkimuksen ytimessä oli vuonna 2021 esimerkiksi kvanttitietokoneen valmistuminen ja biovalkuaisen tuottaminen laboratoriossa solumaatalouden keinoin.

Asiakkaat ja kumppanit pääsevät verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin

VTT on aktiivinen ja tunnustettu yhteistyökumppani: olemme mukana lukuisissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä innovaatioyhteisöissä, joissa teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, huippuyliopistojen ja yritysten kanssa. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet monitahoisen osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön.

VTT on menestyksekäs osallistuja myös Euroopan unionin tutkimusohjelmissa. Eurooppalaiset yhteistyöohjelmat, kuten Horisontti Eurooppa, EIT, Euratom, Eureka sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmat, ovat kansainvälisen toimintamme ydintä. Näissä kilpailuun perustuvissa ohjelmissa VTT kehittää uusia innovaatioita ja ratkaisuja yhteistyössä muiden kansainvälisten huipputekijöiden kanssa.

Keskeisiä eurooppalaisia tutkimusalliansseja, joihin VTT osallistuu

•    EARTO - Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden edunvalvontajärjestö
•    EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
•    EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Manufacturing - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT on aktiivinen lukuisissa teollisuudelle keskeisissä aloitteissa, kuten eurooppalaisissa teknologiayhteisöissä ja H2020-ohjelman PPP (Public Private Partnerships) -aloitteissa. Olemme myös mukana neljässä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatiokeskittymässä (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing) sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen EERA-allianssissa, joka on energiatutkimuksen keskeinen verkosto EU:n jäsenvaltioiden SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) -aloitteessa. Näissä aloitteissa teemme kiinteää yhteistyötä teollisuuden kanssa eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uudistamiseksi ja lisätäksemme kestävää kilpailukykyä.

Eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteisen järjestön, EARTOn, aktiivisena jäsenenä VTT vaikuttaa eurooppalaisen innovaatiopolitiikan muotoiluun.

VTT PPP-aloitteissa (H2020-ohjelma)

Contractual PPPs
•    Photonics
•    5G
•    Big Data
•    Cyber Security
•    Robotics
•    FoF (Factory of the Future)
•    SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource Efficiency)
•    EeB (Energy Efficient Building)

Joint Technology Initiatives / Joint Undertakings
•    Electronic Components and Systems ECSEL
•    Biobased Industries BBI
•    Fuel Cells and Hydrogen FCH