VTT FutureHub

VTT yhtiönä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen.

VTT:n tytäryhtiöt

VTT-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi viisi VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä:

  • VTT Memsfab Oy
  • VTT Ventures Oy
  • VTT International Oy
  • VTT SenseWay Oy
  • VTT Holding Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 147 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä oli vuonna 2019 yhteensä 1420 asiakasta. Sen liikevaihdosta 53 prosenttia kertyi Suomesta ja 47 prosenttia ulkomailta (konsernissa vastaavat luvut 52 % ja 48 %).

Vuoden 2019 lopussa VTT työllisti 2103 henkilöä. Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä.

Yhteiskunnallinen roolimme

VTT:n julkinen mandaatti tuo VTT:lle vahvan yhteiskunnallisen roolin. Teemme aktiivista sidosryhmäyhteistyötä Suomessa (yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto) ja edistämme näin säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista kansallisesti tärkeissä asioissa.

Teemme kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa hankkeissa, joissa edistetään suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutumista ja kestävää kilpailukykyä. Lisäksi teemme yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa eli muun muassa tuotamme erilaisia päätöksentekoa tukevia selvityksiä ja autamme tunnistamaan eri teollisuusalojen innovaatiotarpeita. VTT:n tutkimus- ja innovaatiotyö tuottaa näkyvää lisäarvoa suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle.  

Innovaatiot ja liiketoiminta yhdistyvät

VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Kaikkea VTT:n tutkimustoimintaa ohjaavat yhtiön strategiset majakkateemat: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen.

VTT:llä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. 

Tutkimuksen ytimessä oli vuonna 2019 esimerkiksi muovien kiertotalous, josta odotetaan syntyvän läpimurtoinnovaatioita jo 2020-luvulla.
 

Asiakkaat ja kumppanit pääsevät verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin

VTT on aktiivinen ja tunnustettu yhteistyökumppani: olemme mukana lukuisissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä innovaatioyhteisöissä, joissa teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, huippuyliopistojen ja yritysten kanssa. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet monitahoisen osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön.

VTT on menestyksekäs osallistuja myös Euroopan unionin tutkimusohjelmissa. Eurooppalaiset yhteistyöohjelmat, kuten Horisontti 2020, EIT, Euratom, Eureka sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmat, ovat kansainvälisen toimintamme ydintä. Näissä kilpailuun perustuvissa ohjelmissa VTT kehittää uusia innovaatioita ja ratkaisuja yhteistyössä muiden kansainvälisten huipputekijöiden kanssa.

Keskeisiä eurooppalaisia tutkimusalliansseja, joihin VTT osallistuu

•    EARTO - Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden edunvalvontajärjestö
•    EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
•    EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Manufacturing - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT on aktiivinen lukuisissa teollisuudelle keskeisissä aloitteissa, kuten eurooppalaisissa teknologiayhteisöissä ja H2020-ohjelman PPP (Public Private Partnerships) -aloitteissa. Olemme myös mukana neljässä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatiokeskittymässä (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing) sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen EERA-allianssissa, joka on energiatutkimuksen keskeinen verkosto EU:n jäsenvaltioiden SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) -aloitteessa. Näissä aloitteissa teemme kiinteää yhteistyötä teollisuuden kanssa eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uudistamiseksi ja lisätäksemme kestävää kilpailukykyä.

Eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteisen järjestön, EARTOn, aktiivisena jäsenenä VTT vaikuttaa eurooppalaisen innovaatiopolitiikan muotoiluun.

VTT PPP-aloitteissa (H2020-ohjelma)

Contractual PPPs
•    Photonics
•    5G
•    Big Data
•    Cyber Security
•    Robotics
•    FoF (Factory of the Future)
•    SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource Efficiency)
•    EeB (Energy Efficient Building)

Joint Technology Initiatives / Joint Undertakings
•    Electronic Components and Systems ECSEL
•    Biobased Industries BBI
•    Fuel Cells and Hydrogen FCH