Uuden aikakauden kynnyksellä: Mitä EU:n mullistava tekoälylaki pitää sisällään?

Blogit
Arash Hajikhani,
Heikki Ailisto

Euroopan Unionin parlamentti hyväksyi historiallisessa äänestyksessä 13. maaliskuuta Tekoälylain (AI Act) ylivoimaisella enemmistöllä 523 ääntä puolesta, 46 vastaan ja 49 tyhjää. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tekoälyn käytölle asetettiin kattavat ja sitovat säännöt laajassa mittakaavassa. Euroopan johtaessa maailman odotetaan seuraavan, kun uusi standardi tekoälyn säätelylle ja toteuttamiselle vahvistetaan.

Tekoälylain ytimessä on riskipohjainen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on välttää ja lieventää vaaroja, joita tekoälyjärjestelmät saattavat yhteiskunnalle aiheuttaa. Lainsäädäntö kieltää sellaiset tekoälyjärjestelmät, jotka voisivat johtaa erityisesti haavoittuviin ryhmiin kohdistuvaan käyttäytymismanipulaatioon, toteuttaa sosiaalista pisteytystä tai mahdollistaa biometrisen tunnistamisen ja luokittelun ilman suostumusta. Reaaliaikaiset etäbiometriset tunnistusjärjestelmät, kuten kasvojentunnistus, on myös kielletty, mikä heijastaa EU:n sitoutumista yksilön vapauksien ja yksityisyyden suojaamiseen. Lisäksi automaattinen tunteiden tunnistaminen on kielletty.

Korkean riskin tekoälyjärjestelmät suurennuslasin alla

Tekoälylaki määrittelee "korkean riskin" tekoälysovellusten kategorian, joka kattaa alueita kuten kriittinen infrastruktuuri, koulutus, työllisyys ja lainvalvonta. Tähän kategoriaan kuuluvat järjestelmät käyvät läpi perusteellisen arvioinnin ennen markkinoille tuloa, ja niitä valvotaan jatkuvasti niiden elinkaaren ajan. Näin varmistetaan, että teknologioita, jotka vaikuttavat elämän olennaisiin osa-alueisiin koulutusmahdollisuuksista oikeudenmukaisuuteen, käytetään vastuullisesti ja eettisesti.

Tärkeää on myös, että lainsäädäntö antaa yksilöille oikeuden tehdä valituksia tekoälyjärjestelmistä. Tämä varmistaa vastuullisuuden tason ja tarjoaa mekanismin korjaustoimenpiteille, mikä heijastaa sitä, että EU asettaa kansalaisten hyvinvoinnin teknologisen kehityksen edelle.

Generatiivisia tekoälyteknologioita, kuten ChatGPT:tä, vaaditaan noudattamaan tiettyjä läpinäkyvyys- ja tekijänoikeusstandardeja, vaikka niitä ei ole luokiteltu korkean riskin piiriin. Näillä toimenpiteillä, mukaan lukien velvoitteella ilmoittaa tekoälyllä tuotetusta sisällöstä ja estää laittoman materiaalin luominen, pyritään edistämään luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä digitaalisessa ympäristössä.

Tukahduttaako tekoälylaki teknologiset innovaatiot?

Tekoälylaki on tarkoitus hyväksyä virallisesti touko- tai kesäkuussa, minkä jälkeen se pannaan täytäntöön vaiheittain. Tähän sisältyy alkuun kuuden kuukauden jakso, jonka aikana jäsenvaltiot kieltävät määritellyt kielletyt tekoälyjärjestelmät, ja seuraavien kahden vuoden aikana otetaan käyttöön lisätoimenpiteitä. Noudattamatta jättämisestä seuraa merkittäviä sakkoja, jotka voivat nousta jopa 35 miljoonaan euroon tai 7 prosenttiin yrityksen globaalista vuosittaisesta liikevaihdosta . Tämä osoittaa, miten vakavasti EU suhtautuu näihin säädöksiin.

Kuten kaiken merkittävän lainsäädännön kohdalla, nytkin on ilmaistu huolenaiheita ja kritiikkiä siitä, että tekoälylaki saattaa tukahduttaa teknologiainnovaatiot. Pk-yritysten edustajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että pienet ja keskisuuret yritykset alkavat karttaa riskejä siihen asti, kunnes tekoälylain käytännön seuraukset muotoutuvat, esimerkiksi ensimmäisten oikeuden päätösten kautta. Tämä voisi pysäyttää tekoälyteknologian omaksumisen. EU viestii aktiivisesti tekoälylaista sekä edistää tutkimusta ja tekoälyn käyttöönottoa erilaisilla välineillä ja politiikan keinoin.

Generatiivisen tekoälyn hyötyjen on jakauduttava oikeudenmukaisesti

EIT Digital järjesti korkean tason johtajakierroksen keskustelutilaisuuden, joka lisäsi ymmärrystä Euroopan tekoälyn säätely-ympäristöstä . Tämä tapahtuma kokosi yhteen asiantuntijoita teollisuudesta, akateemisesta maailmasta sekä poliittisia päättäjiä keskustelemaan generatiivisen tekoälyn murroksellisesta vaikutuksesta Euroopassa ja tunnistamaan sopivia toimintakohtia. Myös VTT:n asiantuntijat osallistuivat keskusteluun.

EU:ssa on merkkejä aivovuodosta, mikä signaloi kiireellistä tarvetta houkutella osaajia ja pitää kiinni lahjakkuuksista.

VTT korosti näkökulmaa, jonka mukaan yhtäältä sääntelyn ja toisaalta innovaatioiden tukemisen tasapainottaminen on tärkeää, jotta emme tarpeettomasi hidasta tekoälyjärjestelmien kehittämistä ja hyödyntämistä. Erityisen tärkeää tämä on pienempien startupien kannalta. EU:ssa on merkkejä aivovuodosta, mikä signaloi kiireellistä tarvetta houkutella osaajia ja pitää kiinni lahjakkuuksista. Tämä vaatii hienovaraista tasapainoa, jossa annetaan aikaa koulutukselle ja siirtymävaiheelle. Samalla tulee varmistaa, että säädökset eivät kohtuuttomasti kuormita juuri niitä innovaatioita, jotka voisivat viedä Eurooppaa eteenpäin.

Keskusteluissa korostettiin tarvetta investoinneille, joilla tuetaan inhimillisten valmiuksien ja tekoälyteknologioiden välistä synergiaa ja varmistetaan sujuva siirtymä tekoälyaikaan edistämällä ihmisten työtehtävien tukemista tekoälyllä sen sijaan että ne korvattaisiin kokonaan.  Tämä lähestymistapa pyrkii ylläpitämään tasapainoista työvoimaa samalla kun navigoidaan tekoälyn tuomien muutosten ja mahdollisuuksien läpi.

Lisäksi tilaisuudessa korostettiin tarvetta jakaa generatiivisen tekoälyn hyödyt oikeudenmukaisesti, koska tekoäly automatisoi nyt myös vaativan tason luovia ja analyyttisiä toimintoja. Puitteiden kehittäminen omistusoikeuksien ja oikeudenmukaisen korvauksen varmistamiseksi on ratkaisevan tärkeää yksilöiden oikeuksien suojelemiseksi samalla kun innovaatiota edistetään.

Matka luotettavan tekoälyn pariin on vasta alkanut

Tekoälylaki edustaa merkittävää askelta eteenpäin tekoälyteknologioiden hallinnassa, ja se asettaa maailmanlaajuisen ennakkotapauksen vastuullisille innovaatioille. Euroopan parlamentin vahva tuki laille korostaa yhteistä sitoutumista suojella kansalaisia tekoälyn mahdollisilta haitoilta samalla tarjoten selkeät ohjeet yrityksille luovia uudessa säätely-ympäristössä. Euroopan lähestymistapa – säädellä "mahdollisimman vähän, mutta niin paljon kuin on tarpeen" – yhdistää tekoälyn lupauksen samalla kun suojelee ihmisoikeuksia ja demokraattisia arvoja.

Tämän uuden aikakauden kynnyksellä EU:n johtajuus tekoälyn hallinnassa suojaa paitsi sen kansalaisia myös määrittelee vastuullisen kehityksen ja käyttöönoton tekoälyteknologioille maailmanlaajuisesti. Matka luotettavan tekoälyn pariin on alkanut, ja Eurooppa on edelläkävijä ja raivaa polkua, jota muut todennäköisesti seuraavat.

Jaa
Arash Hajikhani
Arash Hajikhani
Research Team Leader
Heikki Ailisto
Heikki Ailisto
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.