Kahdeksan havaintoa tekoälyyn liittyvistä asenteista Suomen työelämässä

Blogit
Arash Hajikhani,
Carolyn Cole

Tekoäly on selkeä muutosvoima teknologian nopeasti kehittyvässä maailmassa. Generatiiviseen tekoälyyn on kiinnitetty viime aikoina paljon huomiota sen toimialoja mullistavan potentiaalin takia. VTT selvitti muutoksen huimaa vauhtia toteuttamalla hiljattain kaksi työelämäkyselyä. Kyselyt toteutettiin kolmen kuukauden välein yhteistyössä Tekniikan akateemiset TEK:n kanssa ja niillä selvitettiin, minkälainen nopea muutos on käynnissä. Tutustu raporttiin.

Kesäkuussa 2023 järjestettyyn ensimmäiseen kyselyyn osallistui 334 vastaajaa, ja seuraavalla kierroksella syyskuussa 2023 vastaajia oli jo 548. Näin saatiin dynaaminen kuva työntekijöiden muuttuvista mielipiteistä generatiivisen tekoälyn asemasta Suomen työelämässä. TEK:n jäsenkyselyllä saatiin selvitettyä Suomessa toimivien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien näkemyksiä.  

Kyselyistä selvisi, että generatiivisen tekoälyn yleistyminen Suomen työelämässä kertoo kehittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Tutkimuksella saatiin yleiskuva siitä, miten generatiivinen tekoäly muokkaa työkäytäntöjä, työn tehokkuutta ja käsityksiä Suomen työsuhdeturvasta.
 

Kahdeksan kiinnostavaa löydöstä

 1. Tekoälyn ja tuottavuuden hyödyntäminen on nousussa Suomessa toimivien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien keskuudessa

  Kesäkuun kyselyn perusteella tekoälyä kokeellisesti käyttävien keskuudessa oli havaittavissa huomattavaa tuottavuuden kehitystä jo näinkin varhaisessa vaiheessa. Tämä kehityssuunta on jatkunut niin, että tekoälytyökalujen käyttö on kasvanut 5,1 prosenttiyksikköä 48 prosenttiin. Tästä 39 prosenttia on generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä. Tämä osoittaa, että tekoälyn vaikutus tehokkuuteen ja tuottavuuteen on saanut vakaamman aseman ja tullut yleisemmin hyväksytyksi.
 2. Johtoporras pitää tekoälyosaamista tarpeellisena

  Tutkimus osoittaa, että johtotehtävissä toimivilla on suurempi tarve vahvistaa tekoälyosaamistaan kuin asiantuntijatehtävissä toimivilla. Tämä voi johtua johtotehtäviin sisältyvistä laajemmista vastuista ja visiosta, joiden takia on tärkeää pysyä ajan tasalla teknologian kehityksestä.

 3. Vahvempi usko siihen, että tehtäviä voidaan korvata tekoälyllä

  Generatiivinen tekoäly on osoittanut toistuvasti, että se soveltuu monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Toisesta kyselystä nousi merkittävänä havaintona vahventunut usko siihen, että tekoäly voi korvata tehtäviä pitkällä aikavälillä, mikä osoittaa kypsyvää asennoitumista ja integraatiota tavalliseen työelämään.

 4. Tehtävien korvaaminen tekoälyllä huolestuttaa, mutta ei ole suuri uhka

  Vaikka vastauksissa oli mukana huolestuneisuutta, useimmat vastaajat eivät odottaneet työtehtäviensä uudistuvan merkittävästi. Vastaajat kuitenkin olettivat, että omaa osaamista on kehitettävä jatkuvasti, mikä osoittaa ennakoivaa lähestymistapaa tekoälyn aiheuttamiin muutoksiin sopeutumisessa.

 5. Tekoälyosaaminen ja sen hyödyntäminen yleistyvät

  Toinen kysely osoitti, että tekoälyn käyttöönottoa koskevat asenteet ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Tämä tarkoittaisi, että osallistujien asenteet ovat parantuneet tai että heillä on vähemmän huolia tekoälyn integroitumisesta työelämään.

 6. Tekoälykoulutus eteni yrityksissä merkittävästi

  Toisessa kyselyssä tuli esiin, että tekoälyyn liittyvän koulutuksen määrä oli lisääntynyt ja että organisaatioissa oli otettu käyttöön selkeitä tekoälyn käyttöön liittyviä käytäntöjä.

 7. Luottamus työsuhdeturvaan on vahvistunut

  Ensimmäisen kyselyn perusteella todettiin, että koneoppiminen ei juurikaan heijastunut työsuhdeturvaa koskeviin asenteisiin. Toisesta kyselystä kuitenkin kävi ilmi, että vastaajilla on nyt suurempi luottamus työsuhdeturvaan. Tämä kehitys voi johtua tekoälyyn liittyvistä ensikäden kokemuksista, joiden kautta työntekijät ovat saaneet huomata, että tekoäly voi olla pikemminkin täydentävä kuin kilpaileva tekijä heidän työssään. Kehitys voi toisaalta heijastaa tekoälyn yleistymistä työelämässä tiedon lisääntymisen myötä, mikä osaltaan lieventää työntekijöiden huolia.

 8. Tekoälyn nopea käyttöönotto synnyttää erilaisia tunteita

  Vaikka tekoälyn varhaisilla käyttöönottajilla ilmeni aluksi pieni heikentyminen työsuhdeturvallisuuden tunteessa, asenteet ovat yleisesti ottaen edelleen optimistisia.
   

Miten eri toimijoiden pitäisi toteuttaa generatiivisen tekoälyn käyttöönotto?

Organisaatioiden kannattaa suunnata tulevaisuuteen integroimalla vahvoja tekoälykäytäntöjä ja varmistamalla, että koulutukseen on kattavat puitteet. Tekoälyn hyödyntämisen jatkuva kasvusuunta korostaa, että tekoälyosaaminen kuuluu organisaatioiden kaikille tasoille.

Päätöstentekijöiden on ensiarvoista laatia käytäntöjä, joilla turvataan työntekijöiden oikeudet ja mahdollistetaan sujuva siirtymä, kun tekoälyä integroidaan työelämään.

Ammattilaisten on tärkeää saada jatkuvaa täydennys- ja uudelleenkoulutusta tekoälyn uusista teknologioista, jotta työntekijöille voidaan taata dynaamisesti muokkautuva ammattiosaaminen.

Tekoäly vaikuttaa maailmaan yhä enemmän, joten yritykset, päättäjät ja ammattilaiset joutuvat tekemään yhteistyötä selviytyäkseen tekoälyn aiheuttamista monitahoisista vaikutuksista. Jatkuva tutkiminen, oppiminen ja sopeutuminen ovat avainasemassa matkalla tekoälyä hyödyntävään tulevaisuuteen.

Jaa
Arash Hajikhani
Arash Hajikhani
Research Team Leader
Carolyn Cole
Carolyn Cole
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.