Askeleet kohti hyvinvoivaa työyhteisöä – näin paransimme hyvinvoinnin johtamista

Uutiset

Tuoreen työvirekyselyn mukaan VTT:läisten kokemus työyhteisön hyvinvoinnista ja tyytyväisyys lähiesimiestyöhön paranivat merkittävästi verrattuna edellisiin vuosiin. Lue, millä keinoin edistimme työyhteisömme hyvinvointia.

Kuulemme säännöllisesti VTT:läisten näkemyksiä työyhteisöstämme ja työvireestä. Henkilöstötutkimuksen avulla kerätyn palautteen avulla kehitämme toimintaamme ja johtamistamme sekä vahvistamme vuoropuhelua tärkeistä aiheista. Lähiesimiestyö ja hyvinvointi nousivat tämän vuoden arvioissa 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2018 tuloksiin.

Viime vuosina lisättyjen resurssien, toimintojen ja viestinnän ansiosta työhyvinvointi on noussut ansaitsemalleen paikalle toimintamme strategiseen ytimeen. Panostus hyvinvointiin ja lähiesimiestyön kehittämiseen näkyy erinomaisina tuloksina myös henkilöstömme kokemuksissa, sillä näissä molemmissa näkyy erittäin merkittävää nousua. "Työhyvinvoinnin kehittyminen näkyy kyselyn tuloksissa kautta linjan sekä työterveyshuollon laskeneissa kustannuksissa. On hienoa havaita, että tekemämme panostukset ovat johtaneet erinomaisiin tuloksiin molemmilla alueilla", iloitsee VTT:n hyvinvointitiimin vetäjä Peppi Härme.

Työhyvinvoinnin kehittyminen näkyy kyselyn tuloksissa kautta linjan sekä työterveyshuollon laskeneissa kustannuksissa. On hienoa havaita, että tekemämme panostukset ovat johtaneet erinomaisiin tuloksiin molemmilla alueilla.

 – Peppi Härme

Missä kehityimme?

Suurinta nousua havaittiin VTT:läisten kokemuksissa siitä, että VTT:llä:

  • kannustetaan ja tuetaan tekemään asioita, jotka parantavat terveyttä ja hyvinvointia
  • on selkeä suunnitelma terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi
  • ollaan aidosti kiinnostuneita hyvinvoinnista
  • lähiesimies antaa tiimille innostavia pitkän aikavälin tavoitteita

Lisäksi parannusta havaittiin myös VTT:läisten kokemuksissa siitä, että:

  • heillä on riittävästi aikaa ja voimavaroja vaalia henkilökohtaisia ihmissuhteita vapaa-ajalla
  • työpaikalla on välittävä ilmapiiri
  • ongelmista voi puhua pelkäämättä jälkiseuraamuksia
  • lähiesimies tukee työssä onnistumista
  • lähiesimies on kiinnostunut osaamiseni kehittämisestä
  • tiimissä on rohkeutta tehdä muutoksia, jotka selvemmin tukevat tavoitteitamme

Miten sen teimme?

Hyvinvoinnin saralla toteutimme vuonna 2019 kolme hyvinvoinnin kampanjaa teemoilla ravinto, liikunta ja uni yhteistyössä eri kumppanien kanssa. Kampanjat sisälsivät luentoja, ohjattua liikuntaa, sekä erilaisia mittauksia. Lisäsimme hyvinvoinnista viestimistä hyödyntäen sekä sisäisiä, että ulkoisia kanavia. Toteutimme Työterveyden kanssa terveyskampanjoita, joiden tiimoilta kiersimme eri toimipisteitä ja olimme fyysisesti läsnä.

Esimiestyötä kehitimme valmentamalla esimiehiä monipuolisesti erilaisissa lähijohtamisen taidoissa. Järjestimme esimerkiksi tunneälyyn liittyviä valmennuksia ja paransimme kehityskeskusteluprosessia. Vahvistimme myös esimiesten työkyvyn johtamisen kompetenssia järjestämällä esimiehille suunnattuja työkykyjohtamisen valmennuksia yhdessä työterveyden ja työeläkevakuuttajan kanssa. Arvioimme tänäkin vuonna esimiesten osaamista 360-arvioinneilla.

Satsaukset työhyvinvointiin ja johtamiseen jatkuvat myös tulevaisuudessa

Kyselyn tulosten perusteella VTT:läisten työvirettä haastaa eniten työn pirstaleisuus, joka vaikeuttaa työn suunnittelua ja työhön keskittymistä. Härmeen mukaan työhyvinvointiin panostamista ja toimintamallien kehittämistä jatketaan yhä. Tulevina vuosina fokuksena ovat erityisesti mielen hyvinvointi sekä fyysinen ja kognitiivinen ergonomia. Lisäksi tavoitteena on edelleen vahvistaa esimiesten ja koko työyhteisön kykyä reagoida ja puuttua työkyvyn haasteisiin.

"Käynnistimme tänä keväänä myös täysin uudella konseptilla Wellbeing Champion -verkoston. Näiden hyvinvoinnin championeiden eli 'tuutoreiden' tavoitteena on välittää hyvinvoinnin sanomaa kollegalta toiselle ja lisätä yhteisöllisyyttä. Odotan mielenkiinnolla, mitä kaikkea saamme tällä verkostolla yhdessä aikaan", kertoo Härme.

Vuonna 2020 VTT:n hyvinvoinnin teemoina ovat aivojen hyvinvointi ja hyvä työvire.

Jaa