Case: Jyväskylän kaupunki – VTT Smart eFleet -analyysipalvelu vauhditti siirtymistä kohti sähköistä joukkoliikennettä

Referenssit

Liikenteen sähköistyminen on tärkeä osa vihreää siirtymää ja päästötavoitteiden saavuttamista. Jyväskylän kaupunki selvitti VTT Smart eFleet -analyysipalvelun avulla, olisiko joukkoliikenteen sähköistäminen järkevä vaihtoehto kaupungille. VTT:n suorittama kustannustarkastelu virtuaalisen pilotoinnin keinoin osoitti, että kaupungilla oli kaikki edellytykset siirtyä sähköbusseihin.

Lyhyesti

VTT Smart eFleet -analyysipalvelu tukee vähähiilisen julkisen liikenteen suunnittelua ja organisointia. Palvelu mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönottoon tyypillisesti kuuluvan pilotointivaiheen suorittamisen virtuaalisesti.

Jyväskylä sai tarvitsemansa pohjatiedot onnistuneeseen kilpailutukseen. 

Vuodesta 2024 alkaen yli 60 % Jyväskylän joukkoliikenteestä operoidaan sähköbussein.

Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki Jyväskylä haluaa olla ”Rohkeasti aikaansa edellä”. Kaupunki onkin kirjannut Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelmaansa tavoitteeksi siirtää joukkoliikenne päästöttömään käyttövoimaan vuoteen 2030 mennessä.

Onko sähköinen joukkoliikenne mahdollista Jyväskylässä?

Vuonna 2021 Jyväskylä oli aloittamassa kilpailutusta joukkoliikennepalveluiden hankinnasta. Kaupunki otti askelia kohti puhdasta joukkoliikennettä ja halusi ennen kilpailutuksen aloittamista selvittää, millä teknisillä ja taloudellisilla edellytyksillä joukkoliikenteen sähköistäminen olisi mahdollista.

Jyväskylässä tiedostettiin, että kaupungin isot korkeuserot vaikuttavat ajoneuvojen energiankulutukseen ja voisivat olla haaste sähköistämiselle. Lisäksi oli selvitettävä, olivatko kaupungin linjasto, reittien matkustajamäärät ja bussien täyttöasteet soveltuvia sähköisellä käyttövoimalla liikennöintiin.

Kartuttaakseen ymmärrystä organisaatiossaan Jyväskylä aloitti yhteistyön VTT:n kanssa.

”Halusimme VTT:ltä tukea päätöksentekoon, sillä olimme kuulleet heidän auttaneen onnistuneesti esimerkiksi Helsingin seudun liikennettä (HSL) siirtymään päästöttömään liikenteeseen”, kertaa Jyväskylän Kaupunkirakennepalvelujen palvelupäällikkö Kari Ström yhteistyön alkua.

Vähähiilisen liikenteen analyysipalvelu VTT Smart eFleet tarjoaa tarkkaa tietoa päätöksenteon tueksi

VTT on kehittänyt Smart eFleet -analyysipalvelun, jota tarjotaan muun muassa julkiselle sektorille päätöksenteon tueksi. Sen avulla voidaan simuloida ja analysoida erilaisia ajoneuvoja sekä infrastruktuuria niiden maantieteellisissä toimintaympäristöissä, ja suunnitella luotettava ja kustannustehokas vähähiilinen joukkoliikennejärjestelmä.

Jyväskylän Smart eFleet -analyysi aloitettiin simulointiin tarvittavien lähtötietojen keräämisellä. Näihin kuuluivat muun muassa olemassa oleva autokierto, matkustajamäärät, aikataulut sekä paikalliset energiahinnat.

”Jyväskylän asiantuntevan liikennesuunnittelutiimin avustuksella saimme lähtötiedot kasaan nopeasti”, kertoo VTT:n tutkimustiimin vetäjä Rafael Åman. ”Lisäksi haimme julkisista karttapalveluista maastotietoja, joiden avulla pystyimme mallintamaan bussien reitit. Kerätyt tiedot yhdessä toimivat simuloinnin ja analyysin pohjana.”

Joukkoliikennepalveluiden kilpailutuksen tueksi tutkittiin kolmea puhdasta käyttövoimaa: biodieseliä, biokaasua ja sähköä. Tutkimuksen keskiöön otettiin kustannukset, joissa huomioitiin niin hankinnan investointi- kuin infra-, energia- ja työvoimakustannuksetkin.

VTT valitsi vertailuun kolme sähköbussia. VTT Smart eFleet -työkalulla simuloitiin useita eri vaihtoehtoja sähköistämiseen: eri kokoisia sekä niin varikkoladattavia kuin pikaladattaviakin busseja. Jyväskylässä oltiin myös huolestuneita sähköbussien dieselillä toimivien lisälämmittimien päästöistä, ja niiden vaikutuksesta ilmanlaatuun keskustan pysäkeillä. Työssä huomioitiin matkustamon lämmityksen vaikutus energiankulutukseen ja tehtiin arvio siitä, millaisella kalustolla voitaisiin operoida pelkällä sähköllä myös pakkasella.

Tässä Jyväskylä luotti osaamiseemme. Laaja ajoneuvotietopankkimme sisältää kattavasti dataa busseista.
Rafael Åman, tutkimustiimin vetäjä, VTT

VTT haarukoi myös bussien reitistöä. Tarkoitus oli selvittää, millä kuormitustasolla ja millä linjoilla eri vaihtoehdot toimisivat parhaiten.

Simuloinnin tulokset osoittivat, että Jyväskylälle edullisimmat vaihtoehdot olivat biokaasulla kulkeva bussi sekä varikkoladattava sähköbussi. Simuloinnin avulla selvisi myös, että varikkoladattava sähköbussi oli paras vaihtoehto vähemmän liikennöidyillä, lyhyemmillä linjoilla. 

Lisätoimeksianto takaa, ettei jossittelulle jää sijaa

Kahden välitarkastuksen jälkeen Jyväskylä päätyi tilaamaan VTT:ltä lisätyön saadakseen varmistuksen vielä viimeisiinkin avoimiin kysymyksiin.

”Halusimme vielä vahvistaa kokonaistietoamme siitä, mitä sähköinen liikenne meille tarkoittaa”, kertoo Ström.

Lisätoimeksianto tarkoitti parin uuden reitin simulointia. ”Tämän lisätoimeksiannon myötä sähkön kilpailukyvystä ei jäänyt enää jossiteltavaa. Simulointi osoitti, että kun valitaan lyhyempi reitti, jossa kuormitustaso on alhaisempi, muuttuu sähkö kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi”, kertaa VTT:n Åman.

”Oli hienoa nähdä Jyväskylän vahva tahtotila vähäpäästöiseen liikenteeseen. Tämä näkyi siinä, miten kaikki vaihtoehdot katsottiin juurta jaksain, eikä jossitteluille jätetty sijaa. Oli ilo pystyä auttamaan Jyväskylää tässä.”

Onnistunut kilpailutus ja Suomen toiseksi eniten vähäpäästöisiä busseja

Simuloinnin avulla Jyväskylä sai tarvitsemansa tiedon kilpailutuksen pohjaksi. Ström onkin erittäin tyytyväinen yhteistyön tuloksiin.

”Virtuaalinen pilotointi oli meille ainoa oikea ratkaisu. Sen avulla saimme tarvitsemamme tiedon nopeasti ja kustannustehokkaasti." 

Työskentely VTT:n kanssa oli sujuvaa ja selkeää koko projektin ajan. Tieto kulki puolin ja toisin.
Kari Ström, kaupunkirakennepalvelujen palvelupäällikkö, Jyväskylä

”Saamiemme tulosten pohjalta määrittelimme kilpailutuksen käyttövoiman laatupisteytyksen. Käyttövoimista sähkö ja biokaasu saivat laatuarvioinnissa samat pisteet. Kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä tulee kuitenkin käyttämään kesäkuussa 2024 alkavalla sopimuskaudella merkittävästi enemmän sähköbusseja kuin mitä me vaadimme”, Ström iloitsee.

”Jyväskylän joukkoliikenteessä tuleekin liikennöimään Suomen toiseksi eniten vähä- tai nollapäästöisiä busseja, kun sähköbussien määrä suhteutetaan koko liikennöivän kaluston kokoon.”

Myös VTT kiittelee onnistunutta yhteistyötä.

”VTT haluaa saada Smart eFleetin avulla aikaiseksi yhteiskunnallista vaikutusta. Tahtotilamme on, että päästöt vähenevät ja maailma puhdistuu. Jyväskylän toimeksianto oli siksikin meille nappi tehtävä”, tiivistää VTT:n Åman. 

Jaa
Heikki Rajasalo
Heikki Rajasalo
Solution Sales Lead, Mobility and Transport
Rafael Åman
Rafael Åman
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.