Muotoilu tutkimuksessa

Tuomalla strategisen muotoilun lähestymistapoja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ytimeen, VTT auttaa yrityksiä, organisaatioita ja toimijaverkostoja kehittämään tulevaisuussuuntautuneita sekä kestäviä strategioita, tuotteita, palveluita sekä kokonaisvaltaisia käyttäjäkokemuksia. Muotoilua ja tutkimusta yhdistävä lähestymistapamme tuo ketterästi yhteen monialaista syväosaamista sekä kontekstisidonnaista ymmärrystä läpi organisaatiorajojen – asiakkaidemme moninaisia kehittämistoiminnan tarpeita tukien.

Lyhyesti: Yhteiskehittämässä tulevaisuuskestäviä ratkaisuja ja toimintatapoja, eli:

eri toimija- ja käyttäjäryhmien näkökulmista merkityksellisiä, tavoiteltavia ja eettisiä 

liiketoiminnallisesta, ympäristöllisestä sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta kestäviä

teknologisesta ja organisatorisesta näkökulmasta uraauurtavia, mutta mahdollisia 

Strategisista visioista innovatiivisiin ja tulevaisuuskestäviin ratkaisuihin

Oletko kiinnostunut tekemään tutkimusmatkan organisaatiosi tulevaisuuden mahdollisuuksiin laajoissa, strategisissa aihealueissa? Kiinnostaako sinua siirtymä kiertotalouteen tai tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnassa ja päätöksenteossa? Ehkä haluat ymmärtää yrityksesi roolia aikamme suurten haasteiden selättämisessä, ja samalla hahmottaa toimintakentästä nousevia mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan rakentamiseksi? 

Oletko tunnistanut operatiivisen haasteen tai innovatiivisen ratkaisuaihion, jossa voisit hyödyntää kehitteillä olevaa teknologiaa liiketoiminnallisen arvon kanavoimiseksi uudella tavalla? Etkö vielä ole varma konseptin potentiaalista ja skaalautuvuudesta, tai kyvystä täyttää kohdeyleisön ja tulevaisuuden toimintaympäristön korkeat laatustandardit?

VTT:n tutkijoilla on sanansa sanottavana näissäkin monitahoisissa kysymyksissä – niin on myös organisaatiosi liiketoiminta- ja teknologia-asiantuntijoilla, keskeisillä sidosryhmillä sekä nykyisillä ja tulevilla asiakkailla. Muotoilulla on kyky tuoda aiheen kannalta oikeat ihmiset yhteen, nostaa hiljainen tieto esille sekä konkretisoida ja ohjata kehittämistoimintaa yhteisen matkan edetessä.

Jotta voisimme entistä ketterämmin kehittää kestäviä ja kokonaisvaltaisia – ihmisten, liiketoiminnan, yhteiskunnan ja planeetan todellisia tarpeita tukevia ratkaisuja – on meidän tuotava yhteen eri näkökulmia ja osaamisalueita yli organisaatiorajojen uusilla ja kekseliäillä tavoilla. VTT:n monialaista tutkimusta ja muotoilua yhdistävä lähestymistapa on avainroolissa edistämässä tätä kehityskulkua.

Kestävää tulevaisuutta läpinäkyvällä ja ketterällä yhteistyöllä

VTT:n muotoilua ja tutkimusta yhdistävä lähestymistapa rakentuu vahvan palvelu- ja liiketoimintamuotoiluosaamisen sekä Lean Startup -menetelmien ympärille, tuoden ne kiinteäksi osaksi tulevaisuusajattelun sekä teknologisen ja soveltavan tutkimuksen kontekstia. Keskeisenä osana lähestymistapaa on systemaattinen ja läpinäkyvä yhteiskehittäminen, jonka avulla tuemme asiakkaitamme tulevaisuuskestävien tuotteiden, palveluiden ja käyttäjäkokemusten mahdollistajien ja kulmakivien kartoittamisessa.

Tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot herätetään eloon muotoilulle tyypillisten osallistavien menetelmien, havainnollisten konseptien, visuaalisten prototyyppien, hienojakoisten käyttäjäpolkujen sekä tulevaisuussuuntautuneiden toimija- ja tiekarttojen avulla. Tunnistettuihin tulevaisuuden suuntiin liittyviin kysymyksiin haetaan vastauksia eri alojen tutkijoiden sekä asiakkaidemme ja heidän keskeisten sidosryhmiensä kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa työskennellen. Lähestymistapa tarjoaa arvokasta ymmärrystä päätöksenteon tueksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on saada aikaan radikaaleja, positiivisia muutoksia vaiheittaisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen avulla.

Varmuutta olettamuksiin – varhain ja resurssiviisaasti

Lähestymistapa auttaa asiakkaitamme kohdistamaan kehitystyön seuraavia askeleita kohti yhdessä hahmotettua ja validoitua suuntaa. Prosessin aikana haemme vastauksia ja näkökulmia kysymyksiin, kuten mikä voisi olla kestävää sekä liiketoiminnan että ympäristön näkökulmasta – muuttuvan toimintaympäristömme asettamat vaatimukset huomioiden? Minkälaiset ratkaisut olisivat sekä houkuttelevia, tarkoituksenmukaisia että eettisiä eri toimijaryhmien näkökulmasta tarkastellen? Mikä on edistyksellistä ja uraauurtavaa, mutta teknologisen kehityksen sekä organisatoristen toimintamallien puitteissa mahdollista saavuttaa? Mitkä ovat keskeiset tulevaisuuden mahdollisuutemme sekä seuraavat kriittiset, ratkaisemisen arvoiset ongelmat, joihin meidän tulisi kehitysresurssimme ohjata?

Skaalautuvasti ja asiakkaiden tarpeita tukien

Suunnittelemme yhteistyön prosessin kulloisenkin asiakastarpeen, tutkimusaiheen sekä osallistettavien sidosryhmäverkostojen laajuuden pohjalta. Lähtökohta ja tehtävän rajaus voi vaihdella strategisen suunnan ja laaja-alaisten mahdollisuuksien määrittelystä jo tunnistetun tulevaisuuden ratkaisun tutkimus- ja kehitystyön kiihdyttämiseen.

Yhteistyö tarjoaa asiakkaillemme uusia strategisia näkökulmia ja oivalluksia, mahdollisuuksia innovatiivisten kehitysmenetelmien ja toimintamallien omaksumiseen, sekä kokonaisvaltaisen ja kokemuksellisen näköalan tulevaisuuden palveluihin, tuotteisiin ja käyttäjäkokemuksiin.

Lue asiakastarinamme

Rovaniemellä, julkisen ja kolmannen sektorin integraatiomalleja kehittävä, pilotoiva ja toteuttava Yhdessä osallisuuteen (ESR) -hanke hyödynsi VTT:n systeemimallinnus- ja palvelumuotoiluosaamista monialaisten palvelukonseptien muotoilussa sekä yhteisöllisen toiminnan vaikuttavuuden mallintamisessa.

Jaa
Niall Shakeshaft

Niall Shakeshaft

Vice President