Case: KONE – Kestävän ja joustavan kaupunkielämän tulevaisuuden tutkimuksella kohti uutta liiketoimintaa

Referenssit

KONE halusi tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehdä oikea-aikaisia liiketoimintapäätöksiä ja kehittää ennakointivalmiuksiaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi KONE lähti yhteistyössä VTT:n kanssa tarkastelemaan kaupunkielämisen tulevaisuuden trendejä. Hanke antoi KONEelle työkaluja sekä valmiuksia jatkokehittää ennakointitoimintoaan sisäisesti ja paransi yrityksen ajatusjohtajuutta kaupunkielämisen teemassa.

Keskeiset tulokset

Yli 60 tunnistettua trendiä ja kuusi keskeistä ajuria, joita validoitiin 21 kansallisella ja kansainvälisellä asiantuntijahaastattelulla.

4 tulevaisuuden elämisen skenaariota, jotka kuvattiin yksityiskohtaisesti kaupungin, naapuruston, rakennuksen ja asukkaan tasolla.

Kehitetty KONEen ennakointikyvykkyyksiä ja ymmärrystä kestävän ja joustavan kaupunkielämisen tulevaisuudesta.

KONE toimittaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia, ja on alallaan yksi maailman johtavista yrityksistä. Yritys toimii yli 60 maassa ja palvelee yli 550 000 asiakasta maailmanlaajuisesti. KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää.

Ymmärrys rakennusten ja kaupunkiympäristöjen käytöstä tulevaisuudessa

Kestävällä kehityksellä on ratkaisevia vaikutuksia siihen, miten elämme, mitä arvostamme ja mitä odotamme ympäristöltämme jatkuvasti kaupungistuvassa maailmassa. Vastaavasti kaupunkien ja kaupunkialueiden perustavanlaatuinen rooli ihmisten elämässä tarjoaa mahdollisuuksia lisätä kestävyyttä. Siksi on ensin ymmärrettävä kaupunkielämän muutoksia, jotta tulevaisuuden tarpeita voidaan täyttää ja yritysten pyrkimyksiä suunnata aktiivisesti kohti kestävää kaupunkielämää.

Varautuakseen muutokseen KONE pyrki kasvattamaan ymmärrystään kaupunkien, rakennusten ja kaupunkielämisen tulevaisuudesta. KONE halusi tukea liiketoimintaansa koskevaa päätöksentekoa, markkinointia ja innovointia ennakointitiedolla. Yritys halusi myös luoda mahdollisuuksia nykyisen liiketoimintansa ulkopuolella. Vaikuttavuuden luominen ennakointitiedon avulla sekä sisäisesti että ulkoisesti oli kuitenkin haastavaa.

Tässä VTT pystyi auttamaan.

Urban city landscape with road cars and high rise buildings

Tutkimuksen, arviointien ja keskustelujen voittava yhdistelmä

Hanke alkoi kartoitusvaiheella, jossa VTT:n ennakointiasiantuntijat tunnistivat keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja riskejä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden elämiseen kaupunkiympäristöissä. Tietoa kerättiin laajasti erilaisista kirjallisista lähteistä. VTT priorisoi trendejä VTT FutureRadar -prosessin avulla ja luokitteli ne PESTEL-kehyksessä. Tätä viitekehystä käytetään liiketoimintaympäristön kehityksen arviointiin poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta, teknologisesta, ympäristöllisestä ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta.

VTT:n asiantuntijoiden ja KONEen ennakointitiimin tiiviin yhteistyön tuloksena trendit ryhmiteltiin kuuteen keskeiseen ajuriin, taustalla olevaan aiheeseen tai teemaan, joissa yhdistyvät useat toisiinsa liittyvät trendit ja joilla pyritään kuvaamaan kokonaisvaltaista muutosta. Trendeistä ja ajureista keskusteltiin ja ne validoitiin vielä 21 kansallisen ja kansainvälisen kaupunkiympäristön asiantuntijan haastattelun avulla.

KONE loi laajan tulevaisuuden skannaustyön pohjalta neljä tulevaisuuden kaupunkielämisen skenaariota yhteistyössä VTT:n tiimin kanssa. Skenaarioita kehitettiin linjassa asiakkaan keskeisten kysymysten sekä teemojen kanssa, jotka koettiin tärkeiksi arvioida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien yhteydessä. Skenaarioissa tarkasteltiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia vuonna 2040 ja niitä havainnollistettiin kaupungin, naapuruston, rakennuksen ja asukkaan tasoilla.

Hanke rakentui työpajoille, joihin osallistui KONEen yksiköitä laajasti. Työpajoissa, joissa keskityttiin VTT FutureRadariin, ajureihin ja skenaarioihin, pyrittiin siihen, että KONEen asiantuntijat saisivat priorisoida ja keskustella tulosten luomista mahdollisuuksista ja vaikutuksista päätöksentekoon.

Yhteistyömme VTT:n kanssa auttoi strategisen ennakoinnin tiimiämme oppimaan uusia menetelmiä ja arvokkaita näkökulmia poikkifunktionaaliseen innovaatio- ja strategiatyöhön.
Jaana Hyvärinen, strategisen ennakoinnin tiimin johtaja, KONE

VTT:n ennakointiasiantuntijat pyrkivät aina ratkaisemaan haasteita yhdessä asiakkaiden kanssa tuottamalla toimintaa tukevia ja tietoon perustuvia näkemyksiä. Tässä hankkeessa KONEella oli oma tiimi, joka työskenteli läheisessä yhteistyössä VTT:n kanssa koko hankkeen ajan, tulevaisuuden skannaustyöstä aina skenaarioiden laatimiseen asti.

"Me KONEella arvostamme sitä, että kestävämpi tulevaisuus luodaan yhdessä. Siksi etsimme jatkuvasti tapoja tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Yhteistyömme VTT:n kanssa auttoi strategisen ennakoinnin tiimiämme oppimaan uusia menetelmiä ja arvokkaita näkökulmia poikkifunktionaaliseen innovaatio- ja strategiatyöhön", sanoo KONEen strategisen ennakoinnin tiimin johtaja Jaana Hyvärinen.

"Haluamme, että projekteissamme asiakkaamme oppivat uusia tapoja käyttää tuotettua ennakointitietoa merkityksellisenä osana prosessejaan ja päätöksentekoaan. Tuemme asiakkaitamme myös siinä, että he voivat edistää ja laajentaa omia ennakointikyvykkyyksiään koko organisaatiossa", VTT:n johtava erikoistutkija Maaria Nuutinen kertoo.

KONEen ennakointikyvykkyyksien ja organisatorisen päätöksenteon kehittäminen

Jatkuva yhteistyö mahdollisti toiminnan kautta oppimisen, sillä VTT:n ja KONEen tiimit käyttivät monenlaisia ennakointimenetelmiä käytännönläheisesti. Sen lisäksi, että KONEen näkyvyys liiketoimintaympäristöönsä parani, yrityksellä on nyt myös valmiudet toistaa ennakointiprosessi itsenäisesti.

Projektin tulosten pohjalta olemme käynnistäneet useita tutkimus- ja innovaatiohankkeita yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Jaana Hyvärinen, strategisen ennakoinnin tiimin johtaja, KONE

Hankkeen kautta KONE on kasvattanut ymmärrystään uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa ja luonut vaikuttavuutta ennakointitiedolla sekä sisäisesti että ulkoisesti.

"Tämä on loistava esimerkki tulevaisuuden tekemisestä. Yhtiönä, joka liikuttaa päivittäin miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti, meillä on suuri vaikutus kaupunkilaisten elämään. Strategisessa ennakointityössämme halusimme tunnistaa oikeat kysymykset ja kuunnella sekä sisäisiä sidosryhmiämme että asiakkaitamme ja kumppaneitamme. VTT:n uskottavaan tietoon ja akateemiseen tutkimukseen perustuva viitekehys auttaa meitä käsittelemään näin monitahoista aihetta. Projektin tulosten pohjalta olemme käynnistäneet useita tutkimus- ja innovaatiohankkeita yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa", Hyvärinen kertoo.

Woman and man working together

Keskinäinen luottamus takasi sujuvan prosessin

Hanke koostui useista vaiheista, joista kukin rakentui edellisen pohjalta. Kaikkiaan hanke kesti lähes vuoden ja tarjosi siten loistavan tilaisuuden tarkastella laajasti kestävän ja joustavan kaupunkielämisen tulevaisuutta. Tämä mahdollisti myös useiden ennakointimenetelmien käytön ja toimijoiden laajan osallistumisen prosessiin.

"Työskentelimme todella yhtenä tiiminä VTT:n kanssa. Tiivis yhteistyö mahdollisti molemminpuolisen oppimisen, ja arvostan suuresti VTT:n tiimin joustavuutta ja asiantuntemusta projektin kaikissa vaiheissa", Hyvärinen sanoo.

"Oli äärimmäisen inspiroivaa sukeltaa syvemmälle urbaanin elämisen tulevaisuuteen KONEen asiantuntijoiden kanssa. Entistä parempien ennakointitapojen tutkiminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen yhdessä edelläkävijäyrityksen kanssa, jolla on valtavasti kokemusta aiheesta, oli erittäin mielenkiintoista", Nuutinen summaa.

VTT:n ja KONEen yhteistyö jatkuu edelleen meneillään olevassa Strategic Foresight for Sustainable Innovation and Growth -tutkimushankkeessa, jossa keskitytään kehittämään osallistuvien yritysten organisatorisia valmiuksia ja toimintatapoja tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakointiin ja hyödyntämiseen. VTT ja KONE jatkavat yhteistyötään myös Sustainable3 Futures -yhteistutkimushankkeessa. Hankkeessa keskitytään yhteistyöhön tulevaisuuden kestävän kaupunkielämän edistämiseksi, kiinnittäen erityistä huomiota sosiaaliseen kestävyyteen.

Jaa
Maaria Nuutinen
Maaria Nuutinen
Senior Principal Scientist
Pekka Vesikko
Pekka Vesikko
Head of Sales and Customer Partnerships
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.