Teknologiset hiilinielut

Ilmastokriisin vastainen taistelu vaatii enemmän kuin pelkkiä päästövähennyksiä — suuria määriä hiilidioksidia on poistettava ilmakehästä lähivuosikymmeninä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajata alle kahteen celsiusasteeseen. Hiilidioksidin poistoon (carbon dioxide removal, CDR) ilmakehästä on olemassa useita menetelmiä, joista osa pohjautuu luonnon omiin mekanismeihin, kuten hiilen sidonta kasvavaan biomassaan metsityksessä tai maaperän hiilen kartuttaminen. Myös monia lupaavia teknologisia ratkaisuja on tarjolla, kuten hiilidioksidin suora talteenotto ilmakehästä (Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS), bioenergian tuotanto yhdistettynä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS), sekä biohiilen valmistukseen. Näitä teknologioita kutsutaan negatiivisten päästöjen teknologioiksi (Negative Emission Technology, NET) ja niillä voidaan saada aikaan nk. teknologisia hiilinieluja, eli poistaa hiilidioksidia ilmakehästä pysyvästi tai erittäin pitkäksi aikaa.

Tällä hetkellä teknologiset hiilinielut saavat rahoitusta vapaaehtoisilta hiilenpoistomarkkinoilta tai kansallisten tukimekanismien kautta, esimerkkinä Ruotsin energiaviraston käänteinen huutokauppamenetelmä BECCS-teknologioille. Aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että teknologisille hiilinieluille on maailmanlaajuinen tarve, jotta ilmakehästä saadaan poistettua hiilidioksidia kymmenistä satoihin gigatonneihin. Viimeaikaiset selvitykset(1)(2) osoittavat, että Suomessa voitaisiin poistaa useita megatonneja hiilidioksidia vuosittain teknologisten hiilinielujen avulla. Teknologisten hiilinielujen kotimaiset markkinat voisivat kasvaa satojen miljoonien eurojen arvoisiksi, kun taas niiden vientipotentiaali voisi kohota biljooniin euroihin. Lue lisää teknologisten hiilinielujen markkinoista tästä.

Miksi teknologiset hiilinielut tarvitsevat sijoittajia?

Teknologisten hiilinielujen markkinapotentiaalin saavuttamiseksi tarvitaan teknologisia harppauksia, jotka auttavat alentamaan kustannuksia ja maksimoimaan saavutetun ilmastohyödyn. Teknologisten hiilinielujen markkinat kehittyvät hyvin nopeasti, ja uusia toimijoita tarvitaan jatkuvasti. Jos emme poista hiilidioksidia, ilmakehän kohonneesta hiilidioksidipitoisuudesta aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle vaikuttavat jo nyt olevan korkeammat kuin joidenkin teknologisten hiilinielujen kustannukset – Hiilidioksidipäästöjen yhteiskunnalliset kustannukset (saatavilla englanniksi), vaikka teknologisten hiilinielujen käyttöönotto on vasta alkutekijöissään ja kustannusten odotetaan alenevan tulevaisuudessa.

Miten VTT voi auttaa?

Me VTT:llä voimme auttaa sinua teknologisten hiilinieluratkaisujen valinnassa ja käyttöönotossa. Voimme myös auttaa kehittämään omaa teknologiaasi, edistää teknologisten hiilinieluratkaisujen käyttöä kotipaikkakunnallasi sekä kertoa lisää alaan liittyvästä lainsäädännöstä ja sääntelystä. Teemme yhteistyötä eri toimialojen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. VTT edistää myös alaan liittyvää teknologiaa ja tutkimusta spin-off-yritystensä kautta, esimerkkinä Carbonaide.

Lähteet:

(1) Koljonen T., Honkatukia J., Maanavilja L., Ruuskanen O.-P., Similä L., Soimakallio S., 2021. Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI). Synteesiraportti – Johtopäätökset ja suositukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:62. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163638 (Viitattu 8.3.2023)

(2) Kujanpää, L., Reznichenko, A., Saastamoinen, H., Mäkikouri, S., Soimakallio, S., Tynkkynen, O., Lehtonen, J., Wirtanen, T., Linjala, O., Similä, L., Keränen, J., Salo, E., Elfving, J., Koponen, K. 2023. Carbon dioxide use and removal : Prospects and policies. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:19. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-197-1 (Viitattu 15.8.2023)

Meet our experts

Pasi Kokko
Pasi Kokko
Solution Sales Lead, Industrial energy and hydrogen
Sampo Mäkikouri
Sampo Mäkikouri
Research Scientist, Carbon-efficient industry
Alexander Reznichenko
Alexander Reznichenko
Research Team Leader, Industrial synthesis and catalysis