Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”Tietosuoja-asetus”) ja soveltuvaan kansalliseen lainsäädäntöön. Versio 1.2, 17. toukokuuta 2022.

Tietosuojailmoitusta voidaan ajoittain päivittää mm. teknisistä syistä, VTT:n palveluntuottajan vaihdoksesta sekä lainsäädännön tai tulkintakäytäntöjen muutoksista johtuen.

1. Henkilötietojen käsittelyn kohde

VTT:n Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4
Osoite: Tekniikantie 21, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava: 

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, PL 1000, 02044 VTT00
Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö sijaisineen)

VTT:n rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Tiina Torvinen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo
Sähköposti: marketingregister@vtt.fi

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • Yhteystiedot, mm.:
  • etunimi, sukunimi,
  • nimike, organisaatio,
  • sähköpostiosoite,
  • puhelin,
  • osoite, kaupunki.
 • Muut perustiedot, mm.:
  • kielivalinta,
  • mahdollinen VTT:n kontakti,
  • yhteys VTT:en, 
  • tiedon lähde,
  • rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet ja sisältövalinnat.

Suostumustieto, jos suostumus on käsittelyssä relevantti sekä suostumuksen keräämiseen tai kirjaamiseen liittyvät tiedot, sekä mahdollinen tieto käsittelyn vastustamisesta.

Henkilöt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka edustavat VTT:n nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita sekä muita VTT:n intressiryhmiä, sekä VTT:n julkaisujen tilaajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Henkilön tunnistaminen ja yhteydenpito erityisesti käsittelyä koskevien suostumusten ja käsittelyn vastustamisen hallinnoimiseksi
 • Markkinointi- ja viestintätoimet, mukaan lukien suoramarkkinointi, mm.
  • Tiedote-, lehti- ja julkaisuviestintä
  • Uutiskirjeviestintä
  • Webinaari-osallistuminen, -järjestäminen sekä -viestintä
  • Webinaari-kutsut
  • Tapahtumakutsut
  • Muut VTT:n myynti-, markkinointi- ja mainontatoiminta
  • Liiketoiminnan kehitys, muu sisäinen kehitys ja raportointi
 • Profilointi (ks. kohta 8)
 • Asiakasyhteistyö
  • Asiakasyhteistyötä hallinnoidaan CRM-järjestelmän avulla, jonne VTT siirtää VTT:n markkinointirekisterinsä tietoja.
  • Asiakasyhteistyöllä tarkoitetaan tässä myös myyntityötä

Henkilötietojen käsittely perustuu 1) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, 2) sopimussuhteeseen ja/tai 3) rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 4) Henkilötietojen käsittelyyn voidaan pyytää myös suostumus, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot ja muut perustiedot saadaan henkilöltä itseltään tai tietoja voi täyttää myös VTT:n henkilöstö julkisten tietolähteiden tai VTT:n muiden henkilötietorekisterien ja CRM-järjestelmän tietojen avulla. Joitakin tietoja siirretään automaattisesti VTT:n tapahtumien hallinnan henkilötietorekisteristä.

Suostumustieto voidaan kirjata henkilöille, joita pyydetään antamaan suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilö voi muuttaa tietojaan (i) tilaussivustolla ja/tai (ii) perua suostumuksensa kohdassa 11 kerrotuin tavoin.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

VTT voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille silloin, kun luovuttaminen on tarpeen (i) VTT:n markkinointirekisteriin liittyvien markkinointi- ja/tai teknisten palvelujen tuottamiseksi tai muihin vastaaviin käsittelytarkoituksiin ja/tai (ii) VTT:n muille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa tehdään yhteistyötä myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan Tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä, mutta voidaan poikkeuksellisesti siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle mikäli tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen asianmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi esim. järjestelmän toimittajaan liittyvistä teknisistä syistä. Tällainen siirto toteutetaan Tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä, VTT voi käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuuden. Jos komission päätös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, VTT voi myös turvata päätökseen.

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

Henkilötietoja voidaan käsitellä profilointitarkoituksiin markkinoinnin, viestinnän ja myynnin kohdentamiseen henkilön mielenkiinnon kohteiden ja preferenssien mukaisesti, erityisesti suoramarkkinointiin liittyen. Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi vaikutuksiltaan merkittävää päätöksentekoa tai päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. Ks. lisätietoja VTT:n Evästekäytännöistä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin yllä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. VTT:n markkinointijärjestelmässä tietoja ei pääsääntöisesti säilytetä pidempään kuin (i) kaksi (2) kuukautta siitä, kun henkilölle on lähetetty järjestelmästä ensimmäinen kutsuviesti, johon henkilö ei ole reagoinut tai (ii) kaksi (2) vuotta viimeisimmästä VTT:n markkinointiviestistä, jonka henkilö on lukenut tai avannut. VTT:n muiden julkaisujen tilaajien henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin henkilöllä on VTT:llä voimassa oleva tilaus. Muissa viestintätarkoituksissa tietoja voidaan käsitellä pidempään, mutta kuitenkin aina vain käsittelytarkoituksen edellyttämän ajan. Tämän jälkeen, tai henkilön peruessa suostumuksensa aikaisemmin, henkilötieto joko anonymisoidaan tai poistetaan, ellei muuta käsittelyn oikeusperustetta tämän jälkeen ole.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot tallennetaan teknisesti turvalliseen paikkaan. Fyysinen pääsy tietoon rajataan pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietoon rajataan mm. palomuurien ja teknisin turvakeinoin. VTT:llä ainoastaan nimetyt henkilöt saavat käsitellä tässä ilmoituksessa kuvattuja henkilötietoja. Henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöillä on henkilötietojensa osalta seuraavat oikeudet, jotka henkilö voi toteuttaa olemalla kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse VTT:hen yhteydessä tai alla kuvatuin tavoin. Oikeuksia voidaan rajoittaa Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköpostiviestinnässä VTT:lle henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa VTT:llä. VTT voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumuksensa    

Henkilö voi muuttaa tilaustietojaan tilaussivustolla. Henkilöllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla VTT:lle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: marketingregister@vtt.fi. 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.   

Oikeus tietojen poistamiseen, ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”    

Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ellei tälle ole laillisia rajoituksia tai esteitä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen    

Rekisteröidyllä on oikeus Tietosuoja-asetuksen määrittelemissä erityistilanteissa siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen    

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen. Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Henkilö voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla suoramarkkinointia koskevan vastustuksensa kirjallisesti VTT:lle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: marketingregister@vtt.fi

Profilointi: Jos henkilö ei halua tulla profiloiduksi, lisätietoja on saatavilla VTT:n Evästekäytännössä. Lisäksi henkilön on hyvä ilmoittaa profilointia koskeva vastustuksensa kirjallisesti VTT:lle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: marketingregister@vtt.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.